Проекти

Проект BG05М2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на криза", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.