Обучение

Главната цел: Ефективна социализация, интеграция и интеркултурно образование             

Задачи:

1.Практическо приложение на иновационни технологии в педагогическия процес за възпитаване на способност у детето за бърза адаптация към промените на ОС,за натрупване на определени личностни качества и умения ,чрез съвместно организирани празници, развлечения, спортни дейности , занимания по БДП и БАК

2.Създаване на необходимите материално – технически предпоставки за пълноценно развитие на всяка детска личност, за формиране на социална компетентност при деца от различен етнос.

3. Хармонично взаимодействие с родителите за максимално развитие потенциалът на всяко дете.

4.Обучение и квалификация на учители и непедагогичски персонал по проблеми свързани с интеркултурното образование.

 

Стратегия  в дейността на ДЗ е екипната работа, а децата се чувстват разбрани, растат здрави, весели, знаещи и можещи

 

Основни приоритети :

1.Осигуряване на условия за успешно реализиране на държавната политика в областта на предучилищното образование.

2.Създаване на условия на привличане и задържане на децата в ДЗ.Пълен обхват на децата ,подлежащи на ЗПП. Намаляване броя на отсъстващите  деца .

3.Гарантиране на качествена подготовка на децата към новата позиция”ученик”и безпроблемна адаптация в училище.

4. Превръщане на ДЗ в желана територия за децата чрез осигуряване на широк спектър от разнообразни дейности,задоволяващи  познавателните потребностите на децата.            

5. Оптимизиране на квалификационната дейност на  учителите.

6. Разширяване на партньорството и взаимодействието между ДЗ, училище, родителска общност и социални партньори.             

7. Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол

 

Базирайки се на хуманистичните традиции на българското образование и европейските  стандарти за предучилищно образование в нашата работа  залегнаха три основни принципа: ГЪВКАВОСТ, МОБИЛНОСТ, ОПИТ

 

БДП